Tutkittaville palautettavat tutkimustulokset

Tutkittaville palautetaan suurin osa tutkimustuloksista, sillä tutkimuksen yhtenä tavoitteista on selvittää voidaanko tutkittavien terveyttä ja motivaatiota elämäntapamuutoksiin parantaa antamalla heille kattavasti tietoa omasta terveydestään ja sairastumisriskeistään. Osa tehtävistä määrityksistä on kuitenkin kokeellisia eikä niiden perusteella voida tässä vaiheessa tehdä niin luotettavia tulkintoja, että tuloksia voitaisiin palauttaa tutkittaville. Suurin osa laboratoriomääritysten tuloksista palautetaan sellaisinaan, ja lisäksi tutkittavat saavat tietoa riskiarvioiden muodossa. Tulokset palautetaan tutkittavan henkilökohtaiselle Terveystilille, joka on tutkittavan käytössä myös tutkimuksen jälkeen.

  • Tutkittavat saavat toisen tutkimuskäynnin jälkeen (ensimmäisessä ryhmätapaamisessa) yhteenvedon kyselylomakevastauksistaan, ensimmäisellä ja toisella tutkimuskerralla tehtyjen tärkeimpien kliinisten mittausten ja laboratoriotutkimusten tulokset sekä levossa tehdyn kestävyyskuntotestin tulokset. Tutkittavat saavat näiden mittausten ja määritysten tulokset myös kolmannen, neljännen ja viidennen tutkimuskäynnin jälkeen.
  • Tutkittavat saavat toisen tutkimuskäynnin jälkeen kyselylomakevastausten, terveystarkastusten yhteydessä tehtyjen kliinisten mittausten ja laboratoriokokeiden tulosten perusteella määritetyn sepelvaltimotaudin riskiarvionsa, joka perustuu sekä perinteisiin että perinnöllisiin riskitekijöihin. Lääkäri kertoo riskiarvion merkityksestä tutkittaville ensimmäisessä ryhmätapaamisessa. Lisäksi tutkittaville voidaan antaa tietoa sellaisista tunnetuista perinnöllisistä tekijöistä, joilla on vaikutusta yksilön vasteeseen ravintoon. Tällaisia ovat esimerkiksi D-vitamiinin aineenvaihduntaan ja laktoosin imeytymiseen vaikuttavat perimän vaihtelevat kohdat. Tutkittaville ei kerrota genomianalyysin yksityiskohtaisia tuloksia, sillä tehtävät analyysit eivät ole kliinisessä käytössä olevia diagnostisia laboratoriotutkimuksia vaan vielä tutkimusvaiheessa olevia testejä.
  • Tutkittavat saavat itselleen myös elektronisen sensorin ja muiden mahdollisten itsemittauslaitteiden tallentamat tiedot sekä digitaaliset jalanjälkitietonsa. Jokaiselle tutkittavalle avataan henkilökohtainen sähköinen Terveystili, jonka kautta tutkimustulokset palautetaan toisen tutkimuskäynnin ja ensimmäisen ryhmätapaamisen jälkeen. Tutkittavat saavat pitää Terveystilin ja sillä olevat tiedot ja tutkimustulokset tutkimuksen loputtua.

DHR-pilottitutkimus ei vastaa sairauden hoidosta tai hoidon varmistamisesta. Tutkittava ohjataan kuitenkin tarvittaessa työterveyshuoltoon ja jatkotutkimuksiin. Mikäli tutkimustuloksista löytyy jotain välittömän hoidon tarpeeseen viittaavaa, työterveyshuolto ottaa tutkittavaan yhteyttä. Lääkäri tulkitsee mittausten ja määritysten tulokset ja arvioi mahdollisen hoidon ja elintapaohjauksen tarpeen. Hoito perustuu lääkärin omaan harkintaan Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Terveystili

DHR-pilottitutkimuksissa tutkittaville avataan Terveystili, jonne tutkittavan tulokset tallennetaan. 

Terveystilillä tutkittava:

  • vastaa tutkimuksen kysymyslomakkeisiin
  • voi tarkastella ja jakaa tutkimustuloksiaan haluamilleen henkilöille (esim. valmentajat, lääkäri, hoitaja)
  • varaa ajan tutkimukseen kuuluviin ryhmätapaamisiin
  • voi lukea viestejä tutkimusorganisaatiolta

Terveystili jää tutkittavien käyttöön tutkimuksen päätyttyä.

Palvelua ylläpitää Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM). Lisää tietoa Terveystilistä saa lukemalla sen käyttöehdot osoitteessa https://dhr.fimm.fi/.

Last updated: 13.12.2016 - 10:18