02.11.2015 - 10:15

Uudenlainen terveystutkimus käynnistyi Helsingin yliopistossa

 – Yksityiskohtaiset tiedot terveydestä palautetaan tutkittaville

Voidaanko terveyttä ymmärtää ja edistää nykyistä paremmin yhdistämällä genomitieto, modernit laboratoriotutkimukset yksilöllisiin elintapa- ja terveystietoihin, digitaaliseen jalanjälkitietoon sekä aktiivisuusmittareiden keräämään tietoon? Tätä selvittää Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutissa käynnistynyt  ainutlaatuinen poikkitieteellinen terveystutkimus. Erityisen tutkimuksesta tekee tulosten lähes  reaaliaikainen palauttaminen tutkittaville ja heidän motivoimisensa tutkimustulosten avulla tekemään elintapamuutoksia ja sitoutumaan niihin.  Tutkimuksen toivotaan tuovan uudenlaisia työkaluja terveydenhuollon painopisteen muuttamiseksi sairauksien hoidosta niiden ehkäisyyn.

Juuri käynnistynyt Digital Health Revolution -pilottitutkimus kehittää menetelmiä uudenlaisen ja kattavan terveyskartoituksen toteuttamiseksi. Tutkijat tekevät terveyskartoituksen noin sadalle vapaaehtoiselle työterveyshuollon asiakkaalle. Tutkittavilta etsitään sellaisia sairauksien riskitekijöitä ja esiasteita, joihin voidaan vaikuttaa lääketieteen keinoin tai elintapamuutoksilla. Osallistujat saavat mahdollisimman kattavaa tietoa heidän terveydentilaansa vaikuttavista seikoista sekä valmennusta ja tukea elintapamuutosten tekemiseen.

Tutkimuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on selvittää, pystytäänkö syvällisen terveystiedon ja elintapavalmennuksen avulla ehkäisemään sairauksia ja lisäämään yksilön motivaatiota elintapamuutoksiin.

Pilottitutkimus yhdistää uusimpia genetiikan ja molekyylibiologian tutkimusmenetelmiä sekä perinteisiä laboratoriomäärityksiä osallistujien  elintapatietoon, arkikäyttäytymisestä kertovaan digitaaliseen jalanjälkeen sekä heidän käyttämiensä aktiivisuusmittareiden ja älypuhellinsovellusten tuottamaan tietoon.

Uudenlaisen tutkimuksesta tekee myös se, että tutkittavat saavat omaan käyttöönsä mahdollisimman paljon tulkittua terveystietoaan lähes reaaliaikaisesti. Pilottitutkimus on osa Oulun yliopiston Centre for Health and Technology -innovaatiokeskuksen koordinoimaa ja Tekesin rahoittamaa Digital Health Revolution -hanketta, jonka visiona  on edistää yksilön mahdollisuuksia hallinnoida ja hyödyntää omia tietojaan (My Data, oma-data) digitaalisessa muodossa.

– Tulevaisuuden terveydenhoito on ennustavaa, ennaltaehkäisevää, yksillöllistä ja osallistavaa. Tutkimuksemme on suunniteltu testaamaan tämän vision toimivuutta, kertoo tutkimusta johtava professori Olli Kallioniemi Suomen molekyylilääketieteen instituutista.

– Tämän pilottitutkimuksen toivotaan lisäävän ymmärrystä siitä, miten terveyttä voidaan ylläpitää ja monitoroida kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Pyrimme myös selvittämään, auttaisiko syvällinen tieto omasta terveydentilasta ihmisiä ottamaan tulevaisuudessa enemmän vastuuta omasta terveydestään.

Terveyteen ja hyvinvointiin suorasti tai epäsuorasti liittyvää digitaalista tietoa kertyy nykyään myös automaattisesti esim. älypuhelimien kautta. Kuluttajille on myös tarjolla geenitestejä, liikuntasovelluksia ja itsemittaukseen soveltuvia laitteistoja. Tällaisen tiedon hyödyntämistä ja vaikutusta ei kuitenkaan ole juuri tieteellisesti tutkittu eikä sitä sen vuoksi käytetä terveydenhuollossa.

– Tässä tutkimuksessa pyrimme yhdistämään kaiken käytettävissä olevan terveyteen liittyvän tiedon ja muodostamaan sen avulla mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan kunkin osallistujan terveydentilasta. Terveytemme kannalta kokonaisuus on huomattavasti suurempi kuin sen osien summa, toteaa projektia koordinoiva  vanhempi tutkija Riitta Sallinen Suomen molekyylilääketieteen instituutista.

– Pysyvien elintapamuutosten tekeminen on tunnetusti vaikeaa ja tieteellisen tiedon saaminen kaikista sitä edesauttavista ratkaisuista voi olla myös kansantaloudellisesti hyvin arvokasta.

Tutkimukseen osallistujat on rekrytoitu syyskuun aikana ja ensimmäiset tutkimuskäynnit  tehty lokakuussa. Osallistujien näkökulmasta tutkimus kestää 16 kuukautta ja sisältää tutkimuskäyntien lisäksi näytteiden antamista, itsemonitorointia, ryhmätapaamisia, elintapavalmennusta ja sosiaalisten verkostojen hyödyntämistä. Osallistuminen vaatii siis vaivannäköä ja omaa aktiivisuutta ja mallintaakin näin tutkimusryhmän mielestä hyvin visiota tulevaisuuden osallistavasta terveydenhuollosta.

 

Lisätietoja:

Riitta Sallinen, vanhempi tutkija, projektikoordinaattori

riitta.sallinen@fimm.fi

Puh. 050 448 7327

 

Olli Kallioniemi, professori

olli.kallioniemi@fimm.fi

Puh. 050 546 8790 (Susanna Rosas)

 

Pilottitutkimuksen verkkosivut

Digital Health Revolution –hankkeen verkkosivut

Last updated: 02.11.2015 - 11:20